Doświadczenia polowe od kuchni – cd.

04 maja, 2016 Paweł Talbierz Agroporady 2

W ubiegłym tygodniu mogliście zapoznać się z pierwszą częścią wpisu poświęconego tematyce prowadzenia przez Chemirol badań polowych. Ponieważ to zagadnienie jest bardzo szerokie i składa się z szeregu szczegółów, których nie można pominąć, zdecydowaliśmy się na…

Zabieg – prognoza pogody na stronie startowej Twojej przeglądarki

Skuteczność wykonywanego zabiegu  zależy od całej gamy czynników, na które mamy większy lub mniejszy wpływ. Do grupy czynników wpływających na skuteczność zabiegu z użyciem środków ochrony roślin zaliczyć można m.in.:

 • dawkę preparatu,
 • warunki pogodowe,
 • fazę rozwojową:
  1. rośliny uprawnej,
  2. zwalczanego agrofaga,
 • jakość (twardość) wody,
 • ilość wody na jednostkę powierzchni (wydatek),
 • wielkość kropli / rodzaj zastosowanych dysz,
 • dodatek adiuwantu,
 • częstotliwość używania substancji aktywnych z tej samej grupy chemicznej do zwalczania tego samego agrofaga.

Z wymienionych powyżej czynników największej kontroli z naszej strony wymaga ocena warunków pogodowych oraz faz rozwojowych roślin uprawnych (dawka preparatu, wydatek, rodzaj dysz czy dodatek adiuwantu zostały określone już wcześniej na wstępnym etapie planowania doświadczenia). Jak doskonale wiemy, wykonanie zabiegu w złych warunków pogodowych, tj. po lub przed spodziewanym deszczem (zmycie preparatu z powierzchni roślin przed jego wchłonięciem), przy silnym wietrze (znoszenie kropli, tzw. dryf), przy zbyt wysokiej temperaturze i nasłonecznieniu (szybie odparowanie cieczy roboczej, dodatkowo ryzyko poparzenia roślin) lub przed spodziewanym przymrozkiem, znacznie osłabi działanie zastosowanych przez nas środków, a w niektórych sytuacjach zwiększy ryzyko ich fitotoksycznego odziaływania na rośliny uprawne.

Pole pod jesienne doświadczenie herbicydowe (fot. P.Talbierz)
Pole pod jesienne doświadczenie herbicydowe (fot. Paweł Talbierz).

Dlatego bardzo istotne w naszej pracy jest nieustanne monitorowanie prognoz pogody i wybór optymalnych warunków do wykonania zabiegu. Ważna z punktu widzenia skutecznego i bezpiecznego dla roślin wykonania zabiegu jest także znajomość faz rozwojowych roślin uprawnych. Zabiegi muszą być wykonywane w zalecanych stadiach rozwojowych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń w najlepszym wypadku poskutkuje brakiem efektów działania środka, w najgorszym zaś uszkodzeniem rośliny uprawnej (np. przy zbyt wczesnym lub zbyt późnym zastosowaniu określonych herbicydów). W przypadku herbicydów ważne jest także przestrzeganie zaleceń odnośnie faz rozwojowych chwastów, gdyż niektóre z nich zwalczają określone gatunki tylko w bardzo wczesnych stadiach rozwoju.

Oceny i obserwacje

Ocena efektów wykonanych zabiegów to element, który tak naprawdę poza przygotowaniem merytorycznym (umiejętnością rozpoznawania chwastów czy chorób roślin uprawnych) wymaga także dużego doświadczenia. Im więcej ocen zostało dokonanych, zwłaszcza w przypadku ocen skuteczności, np. herbicydów, tym dokładniejszy stopień oceny. W zależności od rodzaju doświadczenia ocenom poddawane są różne elementy: od skuteczności i fitotoksyczności zastosowanych środków ochrony roślin, poprzez analizy pobranych prób materiału roślinnego, po plon i elementy jego struktury (liczba kłosów na jednostce powierzchni, liczba ziaren w kłosie, MTZ). W przypadku doświadczeń herbicydowych oceniamy skuteczność poszczególnych środków bądź kombinacji poprzez porównanie danego poletka z obiektem kontrolnym nie poddanym zabiegowi. Oceny możemy dokonać na dwa sposoby: poprzez policzenie liczby chwastów poszczególnych gatunków na 1 m2 lub poprzez oszacowanie skuteczności zastosowanego środka, porównując dany obiekt z poletkiem nie poddanym zabiegowi. Równolegle z oceną skuteczności dokonujemy ocenę fitotoksyczności, która pozwala nam stwierdzić, czy i w jakim stopniu dany ŚOR bądź kombinacja wpłynęły ujemnie na rozwój rośliny uprawnej. Fitotoksyczność w zależności od rodzaju środka może przejawiać się przerzedzaniem łanu, skarłowaceniem, deformacją (zwijaniem się liści), przebarwieniem liści bądź nekrozami. W przypadku badania regulatorów wzrostu bądź nawozów i biostymulatorów często pobieramy próby materiału roślinnego i poddajemy je analizie poprzez np. zważenie systemu korzeniowego i części nadziemnych, zmierzenie długości poszczególnych międzywęźli (w przypadku zbóż) czy grubości szyjki korzeniowej (w przypadku rzepaku). Najważniejszym kryterium oceny większości doświadczeń jest jednak plon, który zbieramy z wykorzystaniem specjalnych kombajnów do doświadczeń poletkowych.

 

Wprowadzając Galmet 20 SG na rynek sprawdzaliśmy w jakich minimalnych dawkach herbicy działa na samosiewy rzepaku
Wprowadzając Galmet 20 SG na rynek, sprawdzaliśmy w jakich minimalnych dawkach herbicyd działa na samosiewy rzepaku (już 5 g/ha!).
Analiza uzyskanych wyników i formułowanie wniosków oraz zaleceń

Zbliżamy się już do końca naszej pracy. Najważniejszym punktem ostatniego etapu jest „przepuszczenie” zebranych danych przez złożony i skomplikowany filtr statystyczny, jakim jest analiza wariancji. Dzięki niej przekonamy się, w jakim stopniu badany czynnik doświadczalny miał wpływ na uzyskane wyniki i czy pomiędzy poszczególnymi obiektami wystąpiły istotne (ze statystycznego punktu widzenia) różnice. Na podstawie uzyskanych wyników formułujemy odpowiednie wnioski i zalecenia agrotechniczne.

Jak widzicie, prowadzenie doświadczeń to złożony i wymagający dokładności i systematyczności proces. Bodźcem, który motywuje nas do często mozolnej i monotonnej pracy, jest ciekawość uzyskanych wyników, wynikająca z pasji do tego, co robimy. Obecnie prowadzimy szereg doświadczeń ścisłych, w których badamy m.in.:

 • skuteczność określonych rozwiązań herbicydowych w rzepaku, pszenicy, łubinie i kukurydzy,
 • wpływ zastosowania określonych adiuwantów na skuteczność i fitotoksyczność pestycydów,
 • wpływ określonych rozwiązań fungicydowych na zdrowotność i plon roślin uprawnych,
 • wpływ stosowania biostymulatorów i nawozów dolistnych na plon roślin uprawnych,
 • wpływ krzemu na zdrowotność i plon roślin uprawnych,
 • wpływ wybranych retardantów zastosowanych w fazie pełni krzewienia zbóż na masę systemu korzeniowego, liczbę rozkrzewień oraz plon i elementy jego struktury,
 • wpływ wybranych retardantów i ich kombinacji na przeciwdziałanie wyleganiu pszenicy ozimej.
To pole było prawdziwym poligonem dla zbadania skuteczności zwalczania komosy białej. Na zdjęciu Rimel 60 g/ha + CornMax 1,0 l/ha
To pole było prawdziwym poligonem do zbadania skuteczności zwalczania komosy białej. Na zdjęciu: Rimel 60 g/ha + CornMax 1,0 l/ha (obok kontrola).

Część efektów naszej pracy będziecie mogli zobaczyć podczas czerwcowych warsztatów polowych, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Zaprezentujemy tam sprawdzone i rekomendowane przez nas technologie ochrony i nawożenia roślin uprawnych.  

opracował: Mateusz Budziński

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.